Panaszkezelési tájékoztató


Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő  panaszait az 1.5. pont alatt szereplő  elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
a) Szóbeli panasz
Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal
orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali
orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyző könyvet vesz fel, és
annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
b) Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a
vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő  30 napon belül írásbeli választ küld.
Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.
A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy
orvosolja.
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű  kivizsgálásának eredményére, a panasz
orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira.
 
A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű , közérthető  indokolással látja el, melynek során egyszerű
 nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során elő adott panaszról készült
jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési
idő  elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
c) Jogorvoslat
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz
kivizsgálására fent megszabott határidő  eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím:2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Telefonszám: +36 34 309 303
Email:fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu
Az Ügyfél a felmerülő  fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető  testülethez fordulhat. Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető  testület rendelkezik illetékességgel. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető  testület elérhetőségei:
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 2800 Tatabány Fő tér 36.
Levelezési cím: 2800 Tatabány Fő tér 36.
Telefonszáma:+36 34 513 010
Fax száma: +36 34 316 259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Weboldal: http://kem-bekeltetes.webnode.hu/
Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívül rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita
rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat. 

 

Töltse le termék ismertető prospektusainkat!

Feltöltés alatt

brochure